Gespecialiseerde zorg - de mogelijkheden

Structuur & veiligheid
In onze woonvoorzieningen wonen maximaal tien bewoners samen in een huiselijke en vertrouwde sfeer. In de drie woonsettingen wordt gewerkt volgens de Empathisch Directieve Benadering. De term “directief” verwijst naar sturend en structurerend. Meevoelen en invoelen wordt verwoord in de term “empathisch”. Een uitgestippeld dag- en weekprogramma en herkenningspunten (zoals naambordjes, foto’s en klokken) helpen het dagelijks leven in goede banen te leiden. We ‘sturen’ met begrip en respect. Dit geeft vertrouwen en rust. Ons zorgteam is klein en goed op elkaar ingespeeld.

Elke afdeling heeft zijn eigen leefmilieu. In het ondersteunend-structurerend leefmilieu wordt gebruik gemaakt van de kracht van de groep bij het stimuleren tot activiteit. Doorgaans neemt iedereen deel aan het activiteitenprogramma wat voor de hele groep geldt. Binnen het ondersteunend-begrenzend leefmilieu hebben de cliënten over het algemeen meer behoefte aan autonomie en wordt er meer op maat structuur geboden aan de cliënt, passend bij diens beperkingen en behoeften. Binnen het ondersteunend-beschermend leefmilieu hebben de cliënten behoefte aan rust, een warme sfeer en bescherming tegen overprikkeling.

Persoonlijk & sociaal
Iedere dag is anders. Ons zorgteam speelt hier goed op in; met flexibiliteit, creativiteit en humor. Bewoners, verschillend van aard, hebben een persoonlijk Zorgleefplan. Dit sluit aan op behoeftes en interesses, maar vooral op iemands kunnen. Samen met anderen of alleen kan men aan allerlei activiteiten meedoen. Wij stimuleren en motiveren, maar houden balans tussen activiteiten en ontspanning.
Elke woonvoorziening heeft een huiskamer en zit-slaapkamers voor één of twee personen, waar bewoners zich kunnen terugtrekken. Buiten de afdeling hebben we een activiteitencentrum. Wij streven daar waar mogelijk naar behoud of herstel van contact met familie. We stimuleren het aangaan van sociale contacten: met elkaar, familie en nieuwe vriendschappen.

Iedere bewoner heeft een zorgcoördinator die het contact tussen alle betrokkenen onderhoudt. Hij of zij houdt u op de hoogte en kan ondersteuning bieden. De combinatie van het leefklimaat en de benaderingswijze zorgen ervoor dat onze bewoners betrokken worden in het runnen van het huishouden en zo met eigen verantwoordelijkheden zinvol bezig kunnen zijn. Daarmee bieden wij houvast en een zo goed mogelijk leven.


Terug naar vorige pagina