Kwaliteit

Valkenhof stelt de cliënt centraal. Daarom vinden we het belangrijk om te weten wat u van ons vindt. Dit doen we bijvoorbeeld door periodiek de cliënttevredenheid te laten meten. En we kunnen met trots zeggen dat we daarin goed scoren. Onze cliënten beoordeelden ons tot nu toe met bovengemiddelde cijfers.
Zelf doen we ook veel om onze kwaliteit constant te houden en waar mogelijk te verbeteren. Dat doen we niet alleen op het gebied van zorg; ook zaken als gastvrijheid, bejegening en veiligheid hebben voortdurend onze aandacht.
 

Zorgkaart Nederland
Op de onafhankelijke site Zorgkaart Nederland kunt u zien hoe cliënten en naasten Valkenhof beoordelen.


 

Keurmerken
Valkenhof beschikt over de volgende officiële keurmerken:

Alle zorglocaties Thuiszorg en dagcentra Zorgcentrum Leenderhof Zorgcentra De Bogen en De Vlasgaard Zorgcentrum Kempenhof Alle zorglocaties

 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: kengetallen personeel
Bekijk de kengetallen van Valkenhof ten aanzien van onze personeelssamenstelling

 

Visie Valkenhof op uitvraag IGZ
De Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) vraagt zorgverleners ieder jaar een online vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst - ‘Uitvraag’ genoemd - is bedoeld om de zorginhoudelijke risicofactoren over een bepaald verslagjaar uit te vragen bij verpleeg- en verzorgingshuizen. Valkenhof licht graag toe wat dit betekent en welke visie wij hier als organisatie op hebben. U leest het in dit document.
U kunt de ingevulde vragenlijst ook online bekijken. Vul in het vak 'Instellingen zoeken' de naam van de locatie in die u wilt bekijken. 


CQ-index 2014 - Thuiszorg Valkenhof
In 2014 is er een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder cliënten van onze thuiszorg.

Rapportcijfer Thuiszorg Valkenhof (algemeen oordeel)

Locatie Cijfer voor organisatie Cijfer voor verzorgenden/verplegenden NPS (net promotor score) 
Thuiszorg Valkenhof 8,3 8,6 59%
Gemiddelde in de branche 8,3 8,6 42%

De wijkzorg daalde ten opzichte van 2012 licht op het vlak ‘organisatie’ van een 8,4 naar een 8,3. Het cijfer voor verzorgend personeel bleef gelijk op een 8,6. De score ligt echter nog steeds gelijk met het landelijk gemiddelde. Alleen bij de NPS (net promoter score = % promotors - % criticasters) wordt ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord. Een promotor scoort op de vraag of men de organisatie zou aanbevelen bij vrienden of familie een 9 of 10, waarbij een criticaster een 0-6 scoort.

Resultaten wijkzorg
De cliënten van de wijkzorg zijn vooral positief over de bejegening en de kwaliteit van het personeel. het zorgleefplan en de ervaren beschikbaarheid van personeel. De vragen  “Weet u bij wie u met uw vragen en problemen terecht kunt bij de zorginstelling” en “kunt u zich met thuiszorg goed redden in het dagelijks leven” scoren iets lager dan het landelijk gemiddelde”.
De uitkomsten geven een goed beeld van hoe onze dienstverlening wordt ervaren en die zijn zeer positief te noemen. We krijgen ook inzicht in zaken die (nog) beter kunnen en daar gaan we dus aan werken!