Financiering

De zorg die Valkenhof levert, wordt op verschillende manieren gefinancierd. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of het Persoonsgebonden budget (PGB).

Indicatie via CIZ
Voor de zorg gegeven kan worden, moet in veel gevallen een indicatie aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, telefoon 088-7891600). Onze zorgconsulenten of uw huisarts kunnen u hierbij helpen.

Zorg via de gemeente
Sommige vormen van zorg vraagt u aan via de gemeente, zoals huishoudelijke zorg of dagopvang. Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen, dient u een aanvraag in bij het Wmo-loket van uw gemeente. Ook hierbij kunnen onze zorgconsulenten u helpen. De gemeente beoordeelt vervolgens of en op hoeveel zorg u recht heeft.